Hledání

Pro soutěžící

Ford Cup » Pro soutěžící

Přihlášky a časový rozvrh

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek: 26.9.2017
Uzávěrka pro objednání ustájení: 20.9.2017

Přihlášky

Dle PJS výhradně přes přihlášovací systém ČJF – www.jezdectvi.org (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na email: jkopava@email.cz). Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počty přijatých přihlášek.

Prezentace

Prezentace konči vždy hodinu před začátkem dané soutěže v kanceláři nebo telefonicky (tel. 776 650 602).

Technická porada

Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.

Časový rozvrh

 • Pátek 29.9. začátek 8:30, soutěže č.1-6
 • Sobota 30.9. začátek 9:00, soutěže č.7-11
 • Neděle 1.10. začátek 9:00, soutěže č.12-14

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu dle počtu přihlášených.

Sekretariát závodů

Sekretariát závodů je umístěn pod věží rozhodčích. Číslo telefonu je 776 650 602 (prezentace), 602 481 132 (ustájení) email: jkopava@email.cz.

Technická ustanovení

Předpisy

 • Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
 • Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
 • Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
 • Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
 • Sázky nejsou povoleny.

Veterinární předpisy

 • Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
 • Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
 • Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

Obecné informace

Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

Informace pro majitele psů

Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců na kolbišti a opracovišti. Máme dobrou spolupráci s odchytovou službou.

Ustájení

Ustájení pořadatel zajišťuje za poplatek 2000 Kč za box/celé závody (včetně slámy a sena), v případě nenaplnění kapacity bude poskytnuta možnost 800 Kč za box/den po domluvě tel. 602 481 132.

Objednaný box bude účtován v plné výši i v případě, že nebude objednatelem využit.

Připojení kamionu na elektrickou energii 500 Kč/závody. Nutno objednat předem v přihlášce.

Ubytování

Ubytování pořadatel nezajišťuje je možno objednat:

 • Hotel Koruna tel. 777 747 047
 • Parkhotel tel. 606 674 032
 • Penzion A klub tel. 728 669 873
 • Ubytovna Slunečnice tel. 737 510 572

Ostatní služby

 • Lékařská služba zajistí pořadatel
 • Veterinární služba zajištěna proti úhradě
 • Občerstvení zajištěno v areálu závodiště po celý den

Rolovat nahoru